زندگی فردا نیست،

زندگی امروز است،

زندگی قصه عشق است و امید،

صحنه غمها نیست،

به چه می اندیشی؟

نگرانی بیجاست،

عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست،

پای در راه گذار،

راهها منتظرند،

تا تو هرجا که بخواهی برسی،

پس رها باش و رها،

تا نماند قفسی...