سفارش تبلیغ
صبا

تورو من چشم در راهم شباهنگام.

شدم دختری که با سکوتشـــــ سنگـــ ــــــر میگیره

بَرایمــــ اَز بــــازار یِکــــ بُغــــضـــِ خوبــــ بِخـــَـر

نــه! مِثــــل  اینــــهـــا که  دارَمــــ ...

نه مِثــــل اینها که هــ َـر روز می شِکننـــد!!!

 آیکونهای زیباساز


یکشنبه 93/7/27 | 7:19 عصر | رهگذر | نظر

ghalebhaa